NVC Subsidie

*For English see below

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie heeft als doelstelling de criminologie in Nederland te bevorderen. Om jonge criminologen te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek stelt de NVC een subsidie van maximaal €1500 per persoon beschikbaar. Twee keer per jaar (1 maart en 1 september) kan een aanvraag voor deze subsidie worden ingediend. Het bestuur zal maximaal twee subsidieaanvragen per ronde honoreren.

Aanvraag criteria

  1. Waarvoor:

De aanvraag moet betrekking hebben op dataverzameling voor criminologisch relevant onderzoek waarvoor geen andere financiële middelen voorhanden zijn, en moet leiden tot een tastbaar product, zoals een artikel of een presentatie.

2. Voor wie:

  • Masterstudent Criminologie of als criminoloog werkzaam en maximaal 7 jaar geleden afgestudeerd;
  • Lid van de NVC;
  • En heeft aantoonbaar geen andere financieringsmogelijkheden voor de beoogde dataverzameling

Indienen
Het bestuur ontvangt van de aanvrager graag een (kort) onderzoeksvoorstel van maximaal 500 woorden met daarin de achtergrond van het onderzoek, de onderzoeksvraag en de voorgestelde methode. Daarnaast dient het voorstel een beschrijving van de beoogde output te bevatten (denk aan een artikel, presentatie). Tevens ontvangt het bestuur graag een CV en een motivatiebrief van maximaal 350 woorden waarin de aanvrager ingaat op bovengenoemde criteria. Masterstudenten die een aanvraag indienen moeten een referentiebrief van hun universitair begeleider bijvoegen.

Deadline en procedure
De gemotiveerde aanvraag kan uiterlijk 1 maart of 1 september naar info@criminologie.nl gestuurd worden. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en beslist binnen een termijn van zes weken over de aanvragen en maakt de gemotiveerde beslissing kenbaar aan de aanvrager. Van aanvragers van gehonoreerde voorstellen wordt verwacht dat zij voor de NVC nieuwsbrief een kort stukje over hun onderzoek schrijven, en dat zij bij alle publicaties over de met NVC subsidie verzamelde gegevens de NVC subsidie vermelden.

Voor meer informatie of vragen, mail naar info@criminologie.nl.


NVC Subsidy

The Dutch Society for Criminology aims to promote criminology in the Netherlands. To support young criminologists in setting up and conducting research, the NVC provides a subsidy of up to €1500 per person. Applications for this subsidy can be submitted twice a year (1 March and 1 September). The board will honor a maximum of two subsidy applications per round.

Application criteria

  1. Goals:

The application must relate to data collection for criminologically relevant research for which no other financial resources are available, and must lead to a tangible product, such as an article or a presentation.

  • Applicants should be:
  • A master’s student of Criminology or working as a criminologist and graduated no more than 7 years ago;
  • A member of the NVC;
  • Able to demonstrate to have no other financing options for the intended data collection.

Submission
The board would like to receive from the applicant a (short) research proposal of no more than 500 words, describing the background of the research, the research question and the proposed method. In addition, the proposal must list the intended output (e.g. an article, presentation). The board would also like to receive a CV and a letter of motivation of no more than 350 words in which the applicant addresses the above criteria. Master’s students applying must enclose a letter of reference from their university supervisor.

Deadline and process
The motivated request can be sent to info@criminologie.nl no later than 1st of March or 1st of September. The board assesses the applications and decides on the applications within a period of six weeks and informs the applicant of the motivated decision. Applicants of awarded proposals are expected to write a short piece about their research for the NVC newsletter, and to mention the NVC grant in all publications about the data collected with the NVC grant.

For further questions or information, email info@criminologie.nl.